Decrease font size Default font size Increase font size
Створено за підтримки Фонду "МАТРА" Уряду Королівства Нідерландів

Якщо шлях довгий, не дивуйтесь: заради великої мети треба його пройти.
Платон.

Друк E-mail

Цінності

Етичний кодекс Благодійного товариства «Джерела»

 1. Преамбула

Етичний кодекс Благодійного товариства «Джерела», що надає соціальні послуги особам з розумовою відсталістю (далі - Кодекс), має на меті:

 • Визначити цінності, якими керуються усі особи, залучені до надання та отримання соціальних послуг у зазначених закладах (організаціях, програмах);
 • Визначити принципи взаємодії усіх учасників, залучених до надання соціальних послуг у зазначених закладах;
 • Визначити механізми захисту осіб, які отримують соціальні послуги (прямих та непрямих бефініціарів), від можливих негативних наслідків безконтрольних, некваліфікованих, свідомих або несвідомих дій чи бездіяльності, що спричиняють порушення їхніх прав, свобод, або інтересів;
 • Захистити всіх учасників, залучених до надання соціальних послуг у зазначених закладах (організаціях, програмах), від дискредитації та маніпуляцій;
 • Визначити підходи до взаємодії закладу (організації, програми) із організаціями-партнерами.

Етичні норми є внутрішніми правилами, розробленими і узгодженими всіма учасниками процесу надання та отримання соціальних послуг у вказаних закладах (організаціях, програмах), на додаток до положень нормативно-правових актів у цій сфері. Норми Кодексу не вичерпують усіх ситуацій, пов’язаних із наданням та отриманням соціальних послуго особами з розумовою відсталістю.

      Етичні норми розробляються з огляду на особливості стану та потреб осіб із розумовою відсталістю (далі - РВ).

      Додатки до Кодексу:

 1. 1.Коментар щодо інструментів (критеріїв та індикаторів) вимірювання дії окремих положень Кодексу.
 2. 2.Технічне завдання для роботи етичних комітетів (моніторингових груп), які є механізмом громадського контролю за виконанням етичних норм у закладі (організації, програмі).
 3. 3.Коментар щодо особливостей задоволення усіх груп потреб осіб з РВ.

Випадки сподіваних (можливих) порушень етичних норм, визначених у Кодексі, розглядаються етичним комітетом (моніторинговою групою), який виносить відповідне рішення.

 1. Особливості цільової групи

Послуги Благодійного товариства «Джерела») для осіб з РВ надаються із урахуванням особливої вразливості цільової групи, спричиненої станом осіб з розумовою відсталістю та їх специфічною потребами.

      Розумову відсталість визначають за такими ознаками:

 • Значне зниження інтелектуальних функцій (у порівнянні з середнім рівнем);
 • Виявлення РВ у віці до 18 років;
 • Дефект або порушення адаптивної поведінки, що оцінюється із урахуванням віку даної особи.

Для людей з розумовою відсталістю характерні: знижене вміння концентрувати та фіксувати увагу, утримувати, опрацьовувати та відтворювати інформацію, мислити та абстрагувати, а також знижена здатність розуміти та засвоювати досвід.

Знижена здатність до соціального функціонування перешкоджає веденню незалежного життя, людина з розумовою відсталістю має особливі труднощі із отриманням навичок у п’яти сферах діяльності: самообслуговуванні; веденні домашнього господарства; спілкуванні; соціальних навичках; подолання стресів.

Зазначена група є особливо вразливою у питаннях дотримання прав, свобод та упередженні зловживань через свій стан, специфічні потреби та особливості їх задоволення.

 1. Цінності

3.1.  Повага до гідності кожної людини. Кожна людина є неповторною та унікальною. Не допускається жодного прояву зневаги до особистості. Кожна людина має право на самореалізацію, яка не призводить до порушення подібних прав інших людей. Соціальна робота є несумісною з прямим чи опосередкованим примусом клієнтів до будь-яких дій, навіть на користь клієнта або його близького соціального оточення.

3.2.  Пріоритетність інтересів клієнтів. Заклади (організації, програми) створені передусім з метою задоволення потреб осіб з РВ і в своїй діяльності передусім керуються інтересами клієнтів, потенційних клієнтів та осіб, від яких залежить їхнє благополуччя та якість життя.

3.3.  Толерантність. Учасники процесу надання та отримання соціальних послуг є толерантними до різних емоційних проявів один до одного, за будь-яких обставин зберігають рівновагу, терпимість. Особи, залучені до надання соціальних послуг, переймаються проблемами і обставинами клієнтів незалежно від їхнього способу життя, поведінки, соціального й національного походження, статі, тощо.

3.4.  Довіра та взаємодія. Співпраця відбувається з метою задоволення інтересів клієнтів. Усіляко заохочується добровільна участь клієнтів у процесі надання соціальної послуги. Всі учасники процесу мають сприяти максимальній самостійності клієнтів у розв’язанні їхніх соціальних проблем або діях у відповідних соціальних ситуаціях. Усі учасники створюють доброзичливу атмосферу в закладі (організації, програмі). Довіра до працівників, волонтерів, членів родин є необхідною умовою ефективної та якісної соціальної послуги.

3.5.  Доступність послуг. Заклад (організація, програма) надає в межах своїх повноважень та ресурсів допомогу кожному, хто звертається до нього за захистом, підтримкою, консультацією або порадою без будь-якої дискримінації на підставі статі, віку, фізичних або розумових обмежень, соціальної чи расової приналежності, віросповідання, мови, політичних поглядів, сексуальної орієнтації, особистих уподобань, тощо.

3.6.  Конфіденційність. Особи, залучені до надання послуги, в будь-якій соціальній ситуації інформують клієнтів, потенційних клієнтів, потенційних клієнтів, їхніх батьків, членів родин про те, як забезпечується конфіденційність, для чого вона необхідна, а також про обмеження у її дотриманні. Дотримання конфіденційності виключає можливість розголошення будь-яких відомостей про клієнтів, за винятком тих випадків, коли це робиться за згодою з ними або в установленому законом порядку.

 1. Права, обов’язки та відповідальність учасників

 

4.1.  Права, обов’язки та відповідальність користувачів, батьків і опікунів

4.1.1.      Батьки й опікуни роблять усе можливе для попередження або зменшення небажаних наслідків від своїх дій або бездіяльності.

4.1.2.      Батьки і опікуни мають право отримати послугу, чи відмовитися від послуги і несуть повну відповідальність за таке рішення

4.1.3.      Батьки й опікуни мають право отримати вичерпну та зрозумілу для них інформацію про зміст послуги, меню послуг у закладі, очікувані ефекти та можливі наслідки, а також про платні послуги. Вони зобов’язані вимагати такої інформації від адміністрації та працівників закладу.

4.1.4.      Користувачі, батьки й опікуни мають право на участь у прийнятті рішень як стосовно послуг у своєму індивідуальному випадку, так і стосовно роботи закладу в цілому. Вони несуть свою частку відповідальності за прийняте рішення.

4.1.5.      Користувачі, батьки й опікуни зобов’язані дотримуватися узгодженого графіка отримання послуги повинні попереджати про причини, що перешкоджають його дотриманню; в разі його недотримання, мають попереджати клієнтів і вказувати на причини цього.

4.1.6.      Батьки й опікуни зобов’язані повідомляти про зміни життєвих обставин, які можуть змінити вид послуги та процедуру її надання, зокрема про зміни у стані здоров’я.

4.1.7.      Користувачі, батьки й опікуни по можливості беруть активну участь у громадському житті закладу (організації, програми).

4.2.  Права, обов’язки та відповідальність працівників і волонтерів

4.2.1.      Кожна особа, залучена прямо, або опосередковано до надання послуг, діє виключно в межах своєї компетенції (відповідно до освіти, знань та навичок, отриманих у ході підвищення кваліфікації, відповідного професійного досвіду) та визначення функцій.

4.2.2.      Повноваження працівників, волонтерів, опікунів, членів родин визначаються за взаємною згодою між усіма учасниками процесу надання та отримання соціальних послуг із урахуванням їхньої компетенції та визначених функцій.

4.2.3.      Особи, залучені до надання послуг, користуються термінологією та методами викладення інформації, зрозумілими для осіб, які отримують послуги, та/або їхніх законних представників.

4.2.4.      Працівники роблять усе можливе для проведення, або зменшення небажаних наслідків від своїх дій або бездіяльності.

4.2.5.      Працівники відмовляються від  будь-якої іншої винагороди, крім декларованої трудовою угодою чи іншими формально прийнятими угодами із адміністрацією закладів (організацій програм) та/або договором про надання послуг. Питання вказаної винагороди вирішуються перед початком надання послуг.

4.3.  Права, обов’язки та відповідальність адміністрації закладу

4.3.1.      Усі клієнти та родини однаково цінні та важливі для закладу (організації, програми), і їхні потреби оцінюються та задовольняються однаково якісно та своєчасно.

4.3.2.      Жодна соціальна послуга не надається клієнтові або родині без його/її відома та інформованої згоди за винятком випадків, визначених чинною нормативно-правовою базою.

4.3.3.      Усі види послуг надаються за найвищими стандартами якості, заклад (організація, програма) докладає максимум зусиль для дотримання принаймні прийнятих національних стандартів, а також створює умови для підвищення їх якості.

4.3.4.      Інноваційні методики надання послуг застосовуються лише після їх досконального вивчення, із залученням супервізорства та/або консультування фахівців у відповідній сфері. Особам, які отримують такі послуги, або їхнім законним представникам необхідно надавати вичерпну інформацію про факт інноваційності методик, а також про усі обставини їх надання.

4.3.5.      У напрямах діяльності, де ще не вироблено та не прийнято стандартів якості послуг та стандартів підготовки фахівців і волонтерів, керівники та працівники закладів (організацій, програм) роблять усе від них залежне для підвищення власної компетентності та для захисту клієнтів від можливої шкоди.

4.3.6.      Послуги надаються із урахуванням індивідуальних особливостей і обставин клієнтів (вік, стать, національність, віросповідання, сексуальна орієнтація, стан здоров’я, супутні медичні і соціальні проблеми, рідна мова, тощо) та їхнього найближчого оточення (соціальний статус родини, рівень матеріального забезпечення, звички, традиції, інше).

4.3.7.      Адміністрація робить усе можливе для попередження або зменшення небажаних наслідків від своїх дій або бездіяльності.

4.3.8.      Ресурси закладу (організації, програми) використовуються ефективно і спрямовуються передусім на задоволення потреб клієнтів та їхніх родин.

4.3.9.      Адміністрація (організації, програми) бере на себе зобов’язання дотримуватися Кодексу публічно та офіційно лише після ознайомлення з ним працівників, волонтерів, батьків і опікунів.

 1. Взаємини між закладом та організаціями-партнерами

5.1.  Благодійне товариство «Джерела» протидіє заходам, які можуть завдати небажаних наслідків для партнерів.

5.2.  Конфліктні ситуації між партнерами повинні вирішуватися самими партнерами.

5.3.  Партнери не займаються цілеспрямованим переманюванням (хед-хантінгом) працівників інших закладів (організацій, проектів), а також переманюванням клієнтів

5.4.  Обмінюючись інформацією та досвідом зі своїми колегами, партнери сприяють удосконаленню своєї діяльності.

5.5.  У ході взаємодії партнери орієнтуються на такі цінності: чесність, відкритість, доступність.

Благодійне товариство «Джерела» добровільно бере на себе зобов’язання дотримуватись етичних норм з усіма партнерами незалежно від факту прийняття ними аналогічних зобов’язань. Водночас вони не вступають у взаємодію із тими закладами (організаціями, програмами), чия діяльність не враховує етичних норм, прийнятих у демократичному суспільстві.